Sức chứa: 150 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....

Sức chứa: 200 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....

Sức chứa: 280 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....

Sức chứa: 300 khách.
Dịch vụ: Hoa tươi, Tea break, Buffet, party...
- Trang thiết bị: Âm thanh, ánh sáng, màn hình....